Regulamin użytkowania forum
 

REGULAMIN FORUM FOTOGRAFICZNO-TOWARZYSKIEGO U KOZI (FotoKozia) - w TYM POLITYKA PRYWATNOŚCI

- zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 1. FORUM FOTOGRAFICZNO TOWARZYSKIE u KOZI jest elitarnym miejscem, gdzie każdy Użytkownik tego Forum może publikować swoje fotografie, dyskutować i oceniać za pomocą komentarzy prace innych oraz znaleźć nowych znajomych, przyjaciół i miło spędzić czas.

 2. Użytkownicy Forum, to życzliwi fotoamatorzy, którzy pragną razem bawić się i uczyć, pomagać nowicjuszom zgłębiać tajniki trudnej sztuki fotografii oraz dzielić się swoją pasją z innymi. Użytkownicy nie są nastawieni na rywalizację, dbają o rozwój walorów towarzyskich, dobrą zabawę, spotkania wirtualne i w świecie rzeczywistym. Do dobrego tonu należy życzliwe, ale konstruktywne komentowanie zdjęć innych Użytkowników. Aby uniknąć niezdrowej rywalizacji dopuszcza się opisową, a nie punktową ocenę zdjęć, co ma szczególny sens, gdyż Użytkownicy Forum prezentują różny poziom zaawansowania fotograficznego. W uzasadnionych przypadkach np. prac wystawionych w ramach różnorodnych Konkursów, punktowe ocenianie zdjęć, bądź głosowanie na najlepsze zdjęcie, będzie oczywiście dozwolone.

 3. Forum zarządza Administrator Forum, podejmujący decyzje o jego kształcie i rozstrzyga wszystkie ewentualne spory oraz rozwiewa w miarę możliwości wszelkie wątpliwości. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do ingerencji/moderacji zdjęć w przypadkach naruszających dobre imię Forum lub ogólnie przyjęte normy. Dotyczy to również wszelkich wpisów ukazujących się w Multiblogu, a w skrajnych wypadkach moderacja może obejmować całokształt profilu danego Użytkownika.

 4. Nowi Użytkownicy mogą przyłączać się do Forum, jeśli otrzymają zaproszenie od Administratora Forum lub Użytkowników - nazywanych Starszyzną Forum – wypełniają wtedy odpowiedni Formularz. Przyłączenie się do FotoKozi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Po utworzeniu konta (rejestracji) i zalogowaniu się, Użytkownik może tworzyć swoje galerie, publikować zdjęcia oraz ma dostęp do Multibloga.

 5. Użytkownik decydując się na uczestnictwo w Forum, powinien w dostępnej dla niego po zalogowaniu zakładce dot. jego konta, podać następujące dane osobowe: nick, pod jakim będzie występował na Forum, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej. Zalecane jest, aby każdy nowy Użytkownik w swoim profilu, napisał parę słów o sobie i zamieścił swój wizerunek (awatar). Multiblog jest widoczny jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników. Administrator Forum FotoKozia zastrzega sobie możliwość wybrania innego sposobu przyjmowania nowych Użytkowników.

 6. Powyższe dane osobowe są widoczne jedynie dla wąskiej grupy użytkowników Forum, mających aktualnie uprawnienia do logowania, co oznacza, że nie są one widoczne publicznie na zewnątrz Forum. Przekazania ww. danych osobowych do bazy Forum przez Użytkowników Forum, ma sprzyjać integracji środowiska pasjonatów fotografii skupionych na Forum, krzewieniu stosunków przyjacielskich w obrębie Forum oraz zasad wzajemnego poszanowania i kultury bycia na Forum jego użytkowników, pozostających ze sobą w bezpośrednich relacjach towarzyskich

 7. Dodawanie nowych zdjęć następuje po zalogowaniu oraz utworzeniu galerii z dowolną nazwą, w której można zamieszczać swoje prace, w ilości 3 zdjęć na tydzień. Ilość zamieszczanych zdjęć, w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Administratorem Forum może być podwyższona. Zamieszczane zdjęcia muszą być w formacie *.jpg i z następującymi parametrami: max szer. – 850 pix, max wys. – 650 pix, max waga – 250 kB. Użytkownik tworząc swoje galerie (albumy), określa ich status: prywatny albo publiczny. Zdjęcia umieszczone w galerii publicznej są widziane przez każdego odwiedzającego FotoKozię, natomiast zamieszczone w galerii prywatnej są widziane tylko przez zalogowanych Użytkowników Forum.

 8. Wszelkie wątpliwości związane z Galerią należy kierować bezpośrednio do Administratora Forum drogą listu elektronicznego bądź przedstawić na Multiblogu.

 9. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych Użytkowników. Publikacja pracy oznacza, że Użytkownik posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia lub posiada zgodę na wystawienie zdjęcia z innego tytułu (np. otrzymał zgodę autora zdjęcia), o czym należy powiadomić w opisie zdjęcia. Użytkownicy Forum w przypadku publikacji zdjęć zawierających wizerunek osób fizycznych, winni mieć świadomość, iż w tych przypadkach obowiązujące prawo wymaga uzyskania zgody fotografowanych osób.

 10. Administrator Forum może zablokować konto/profil Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Forum, obowiązującego prawa, norm społecznych, dóbr osobistych osób trzecich oraz uczuć religijnych. Konto Użytkownika może zostać zablokowane, w szczególności w wypadku publikowania przez niego treści prowokacyjnych, treści wpływających negatywnie na atmosferę Forum, obraźliwych, niezgodnych z prawem i normami społecznymi. Administrator Forum nie musi wyjaśniać przyczyny zablokowania konta Użytkownika.

 11. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z bezprawnych czynności dokonanych przez Użytkownika na Forum. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Forum,
  2. skutki nieprawidłowego korzystania z Forum przez jego Użytkowników,
  3. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z konta, informując o tym Administratora Forum. Administrator Forum może usuwać konta, których Użytkownicy zaprzestali jego użytkowania. Jeżeli przez miesiąc na koncie nie zostały umieszczone nowe zdjęcia, konto użytkownika może zostać usunięte.

 13. Administrator Forum zastrzega sobie prawo do moderowania wpisów do Księgi Gości, a w szczególności nieopublikowania wpisu Gościa, bez konieczności uzasadniania tego faktu. Gość dokonujący wpisu, zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, który widoczny jest jedynie dla Administratora Forum. Podczas dodawania wpisu rejestrowany jest także czas i adres IP użytkownika. Wszelkie wpisy naruszające zasady netykiety, kultury, podyktowane nienawiścią, naruszające zasady prawa lub zawierające odnośniki do innych stron, a w szczególności do stron podobnie naruszających zasady prawa lub netykiety, będą usuwane. W przypadku treści łamiących prawo lub naruszających prawa innych internautów, Administrator Forum będzie w pełni współpracować z organami ścigania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności internauty dokonującego nielegalnego wpisu.

Dobrej, kulturalnej i wesołej zabawy życzą Administrator oraz Starszyzna Forum.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Obecnie posiadana na Stronie Forum baza danych osobowych, obejmuje dane osobowe uczestników Forum, którzy je dobrowolnie przekazali podczas procesu rejestracji na Forum oraz w okresie swojej działalności w życiu Forum. Bazą tą administruje Administrator danych osobowych w osobie właściciela Forum FOTOKOZIA - Izabeli Kozłowskiej, która jest jednocześnie Administratorem Forum. Administrator danych osobowych przechowuje i należycie zabezpiecza przedmiotowe dane przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane osobowe, o których mowa powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu i na zasadach związanych z funkcjonowaniem Forum.

 2. Każdy użytkownik Forum ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, które może edytować, w celu dokonywania w nich zmian polegających na ich prostowaniu, usuwaniu, uzupełnianiu, wg swojego uznania.
  2. wniesienia sprzeciwu,
  3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, wymienionego na wstępie.
 3. Uczestnik Forum jest zobowiązany do zachowania w poufności danych osobowych innych uczestników Forum, z racji posiadanego dostępu do nich po zalogowaniu na Stronie Forum.

 4. Dane osobowe uczestników Forum FotoKozia będą przechowywane i przetwarzane tak długo, jak długo uczestnik Forum będzie posiadał aktywne konto na Forum. W każdym przypadku usunięcia konta użytkownika Forum, Administrator danych osobowych usuwa bezpowrotnie wszelkie dane osobowe użytkownika Forum, jakie zostały zapisane na Stronie Forum. Jeżeli uczestnik Forum sam usunie swoje dane osobowe ze swojego profilu, to taki przypadek będzie traktowany jednoznacznie jako rezygnacja uczestnika z posiadania konta na Forum FotoKozia. W takiej sytuacji Administrator dokona niezwłocznie usunięcia konta takiego użytkownika, wraz z wszelkimi danymi związanymi z tym kontem, w tym usunięcia opublikowanych na Stronie Forum wszystkich zdjęć przez tego użytkownika.

 5. W sprawach dot. ochrony danych osobowych, nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie właściwe przepisy rozporządzenia (RODO) powołanego na wstępie.

 6. Każdy Użytkownik Forum decydując się na bycie pełnoprawnym uczestnikiem Forum, jest zobowiązany zaakceptować postanowienia znowelizowanego Regulaminu Forum, w tym obejmujące również Zasady Polityki prywatności. Akceptacja, o której mowa powyżej, winna być złożona w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej Administratora danych osobowych Izabeli Kozłowskiej: FotoKozia: fotokozia@wp.pl w formie następującego oświadczenia:

  „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora FORUM FOTOGRAFICZNO-TOWARZYSKIEGO u KOZI (FotoKozia) - Izabelę Kozłowską w celu i na zasadach określonych w REGULAMINE FORUM FOTOGRAFICZNO-TOWARZYSKIEGO U KOZI (FotoKozia). Jednocześnie oświadczam, iż w całym zakresie akceptuję postanowienia znowelizowanego Regulaminu FORUM FOTOGRAFICZNO-TOWARZYSKIEGO U KOZI (FotoKozia), opublikowanego na Stronie Forum.”

 7. Niniejszy znowelizowany Regulamin FORUM FOTOGRAFICZNO-TOWARZYSKIEGO U KOZI (FotoKozia) wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r. Jednocześnie z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Forum.

 
 
Statystyka
 
licznik gości Odnotowaliśmy 75.972.499 odsłon  info Na FotoKozi znajdziesz 44.561 zdjęć opatrzonych łącznie 505.991 komentarzami.
licznik gości Aktualnie galerię przegląda 1 zarejestrowanych Użytkowników oraz 49 niezarejestrowanych.
 
 
Zamknij okno

Twój nick :
Adres e-mail (tylko do wglądu administratorów) :
Pytanie kontrolne - Ile jest 2 plus 3 ? :